τηλ. 210-8203642

Διαδικασία Επιλογής

Μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής συγκροτείται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από τον διευθυντή του ΜΠΕ και μέλη ΔΕΠ του Τμήματος που διδάσκουν στο ΜΠΕ, η οποία εξετάζει τους φακέλους, καλεί σε συνέντευξη ορισμένους εκ των υποψηφίων κατόπιν προεπιλογής και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος την εισαγωγή των επιλεγέντων υποψηφίων στο ΜΠΕ.

Στις συνεντεύξεις η επιτροπή επιδιώκει να διαπιστώσει την επάρκεια, την έφεση και την ικανότητα των υποψηφίων να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις του ΜΠΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις σπουδές, τις συστατικές επιστολές, την τελική βαθμολογία, καθώς και την βαθμολογία σε επιμέρους μαθήματα. Η επιτροπή μπορεί να διενεργεί, όταν κρίνεται σκόπιμο, γραπτές ή προφορικές εξετάσεις για την επιλογή υποψηφίων, ή να συνιστά σε υποψήφιους την παρακολούθηση Προγράμματος Προπαρασκευής.

Αίτηση ενδιαφέροντος