τηλ. 210-8203642

Διδασκαλία – Παρακολούθηση

 1. Οι κατεύθυνσεις του Προγράμματος, (i) Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική και (ii) Ευρωπαϊκή Οικονομική Πολιτική, είναι διάρκειας τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων. Δύο εξάμηνα (1ο και 2ο) μαθημάτων και ένα 3ο συγγραφής της διπλωματικής εργασίας.
 2. Στα δύο πρώτα εξάμηνα οι φοιτητές/-τριες του προγράμματος παρακολουθόυν από τέσσερα (4) μαθήματα. Τα τέσσερα μαθήματα του 1ο εξαμήνου και των δύο κατευθύνσεων είναι υποχρεωτικά. Από τα τέσσερα μαθημάτα του 2ου εξαμήνου των δύο κατευθύνσεων, ένα (1) μάθημα είναι υποχρεωτικό και τρία (3) είναι μαθήματα επιλογής.
 3. Ο κατάλογος μαθημάτων επιλογής είναι κοινός για τις δύο κατευθύνσεις του προγράμματος.
 4. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων του Προγράμματος, ανά κατεύθυνση, είναι 90. Κάθε ένα εκ των οκτώ μαθημάτων (υποχρεωτικά και επιλογής) μιας κατεύθυνσης φέρει 7,5 πιστωτικές μονάδες, και 30 πιστωτικές μονάδες φέρει η διπλωματική εργασία.

 

 • Η διδασκαλία και οι εξετάσεις στο ΜΠΕ θα γίνονται στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία και αρθρογραφία θα καλύπτει ελληνικές και διεθνείς πηγές.
 • Η διάρκεια διδασκαλίας κάθε μαθήματος ορίζεται σε τρεις πλήρεις ώρες ανά εβδομάδα. Σε όλα τα μαθήματα είναι δυνατόν να δίνονται εργασίες που θα λαμβάνονται υπόψη στην τελική βαθμολογία.
 • Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Απουσία πέραν του 30% των διαλέξεων οδηγεί αυτομάτως σε αποκλεισμό από τις εξετάσεις του αντίστοιχου μαθήματος.
 • Περιπτώσεις αδυναμίας προσέλευσης στις εξετάσεις οποιουδήποτε εξαμήνου λόγω σοβαρού κωλύματος, το οποίο βεβαιώνεται με την προσκόμιση δικαιολογητικών, κρίνονται από την επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών, η οποία αποφαίνεται περί της επάρκειας των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών κατά την απόλυτη κρίση της.
 • Οι φοιτητές/-τριες υπόκεινται στο τέλος κάθε εξαμήνου σε τμηματικές εξετάσεις σε κάθε μάθημα που διδάσκονται.
 • Σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ, αποτυχία σε περισσότερα των δύο (2) μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, συνεπάγεται άμεση διαγραφή από το ΜΠΣ. Εάν μεταπτυχιακός φοιτητής αποτύχει σε ένα (1) ή δύο (2) μαθήματα ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο, τότε επανεξετάζεται στα μαθήματα αυτά σε χρόνο που καθορίζεται από την Γ.Σ.Ε.Σ του Τμήματος. Σύμφωνα με την συνήθη πρακτική του ΜΠΣ πλήρους φοίτησης του τμήματος ΔΕΟΣ, οι επανεξετάσεις μαθημάτων αρχίζουν εντός έξι ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εξεταστικής περιόδου του εν λόγω ακαδημαϊκού εξαμήνου. Αποτυχία έστω και σε ένα (1) μάθημα στην επανεξέταση συνεπάγεται άμεση διαγραφή από το ΜΠΣ.
 • Η επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, και κατά την απόλυτη κρίση της, να επιτρέψει σε φοιτητές/-τριες να εγγραφούν υπό το καθεστώς μερικής παρακολούθησης. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:
  • Τα μαθήματα του προγράμματος πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το πολύ σε τέσσερα εξάμηνα.
  • Οι φοιτητές/-τριες έχουν τη δυνατότητα αποτυχίας σε ένα μάθημα κατά έτος σπουδών, προκειμένου να παραμείνουν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης. Σε αντίθετη περίπτωση διαγράφονται από το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης.
  • Σε περίπτωση αποτυχίας σε μάθημα του χειμερινού ή εαρινού εξαμήνου, επανεξετάζονται μετά το πέρας της εξεταστικής περιόδου του Ιουνίου.