τηλ. 210-8203642

Πολιτικές Ανάπτυξης στην Ε.Ε. – Growth Policies in the EU

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Πολιτικές Ανάπτυξης στην Ε.Ε. – Growth Policies in the EU

Το μάθημα στοχεύει στην εξέταση των κυρίαρχων ζητημάτων που αφορούν τις πολιτικές ανάπτυξης στην Ε.Ε. και απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής. Κύριοι στόχοι του μαθήματος είναι η επισκόπηση των βασικών θεωριών οικονομικής ανάπτυξης και η σύνδεσή τους με τα χαρακτηριστικά και τα προβλήματα των Ευρωπαϊκών οικονομιών μέσω της επαφής με επιλεγμένη βιβλιογραφία και έγγραφα που εκδίδει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως η Έκθεση για την Οικονομική και Κοινωνική Συνοχή). Θα παρουσιαστούν τα βασικά υποδείγματα οικονομικής ανάπτυξης και η οικονομική λογική τους, καθώς και η χρησιμότητά τους στην επίλυση προβλημάτων οικονομικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στο ρόλο των Ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων (Διαρθρωτικά Ταμεία, Ταμείο Συνοχής).

Ενδεικτικά θέματα που καλύπτονται στο μάθημα είναι:

  • Περιφερειακές ανισότητες στην Ε.Ε. και οι Ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές για τη συνοχή
  • Ο ρόλος των υποδομών και της πολιτικής για την Έρευνα και την Καινοτομία
  • Η επίδραση του ανθρώπινου κεφαλαίου και της εκπαίδευσης
  • Ξένες επενδύσεις και διάχυση της τεχνολογίας
  • Αγορά εργασίας και απασχόληση

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές εκπονούν μία εργασία σε θέμα της επιλογής τους, η οποία παρουσιάζεται στην τελευταία διάλεξη και προσμετράται στον τελικό βαθμό.

Προτεινόμενο εγχειρίδιο:

David N. Weil (2012), Economic Growth (3rd Edition).

 

Course Description

This course aims at providing a focused examination of leading issues in Growth Policies in the European Union for graduate students of economics and related disciplines. It will be a spring semester course and it is assumed that students of this course will have a solid background in applied economics taught at the fall semester of the graduate program of the Department. The overall intention behind the framework of this course is that students inter-relate the wide range of economic issues in European countries and draw policy implications. While most students will have come across topics covered elsewhere in their study program, they are unlikely to have examined them in depth from a policy perspective. Hence, it is an important course for students who wish to pursue career in European institutions and in the area of applied economic analysis.

The aims of the course are to survey the main theories and models of growth and thereby introduce students to the characteristics and problems of European economies by reading (i) textbooks, (ii) prescribed journal articles, (iii) documents issued by the European Commission (e.g. 5th Report on Economic and Social Cohesion).

Along these lines, the course will prepare the students to understand the growth issues of European countries. At the end of the course, the students should have a fair understanding of the central issues related, for instance, to: regional disparities and convergence within the EU and the contribution of the EU, national and regional governments to cohesion; the role of infrastructure, research and innovation policies; the impact of human capital and education, and foreign investment and technology spillovers; labor markets and unemployment.

In all cases, the general significance of these issues will first be established, and then possible relevance to the circumstances of the European countries will be identified and discussed. The students should understand the fundamental models of economic growth and be able to apply the mathematical and the economic logic to describe and solve contemporary problems. On the whole, the students should be able to:

  • become familiar with core economic concepts, paradigms, and policy tools in the area of economic growth
  • apply theoretical tools in the analysis of economic problems and evaluate policy options in order to comprehend their complexity and inter-disciplinary nature;
  • communicate knowledge regarding problems and success areas in European growth;

The students will be expected to develop communication and discussion skills of economic issues with emphasis on European economies. The course will involve constant student participation in seminar activities. The students will be required to do a 15-minute presentation of their own and actively participate in the seminar sessions of other students.

Suggested textbook:

David N. Weil (2012), Economic Growth (3rd Edition).