τηλ. 210-8203642

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Applied Econometrics

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία – Applied Econometrics

Η Εφαρμοσμένη Οικονομετρία εισάγει τους φοιτητές σε μεθόδους παλινδρόμησης για την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων. Μελετώνται επεκτάσεις του βασικού υποδείγματος για διαφορετικούς τύπους δεδομένων: παλινδρόμηση με βοηθητικές μεταβλητές, δεδομένα πάνελ, παλινδρόμηση με διακριτές τυχαίες μεταβλητές, ανάλυση πειραμάτων, και παλινδρόμηση με χρονολογικές μετρήσεις. Ο μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την διεξαγωγή και κριτική ανάλυση εμπειρικών μελετών στα οικονομικά. Η έμφαση του μαθήματος είναι στις εμπειρικές εφαρμογές με πραγματικά δεδομένα από διαφορετικούς κλάδους των οικονομικών (χρηματοοικονομικά, οικονομικά της εργασίας, διεθνής μακροοικονομική, μικροοικονομία κλπ). Τα μαθηματικά της οικονομετρίας θα εισάγονται μόνο όπου είναι απαραίτητα.

Course Description

Applied Econometrics introduces students to regression methods for analyzing data in economics.  Extensions of the basic model for various types of data are studied:  instrumental variables regression, panel data, regression with discrete random variables, analysis of experiments, and regression with time series data.  The objective of the course is for the student to learn how to conduct and how to assess empirical studies in economics.  The emphasis of the course is on empirical applications with real data from different fields of economics (finance, labor, international macroeconomics, microeconomics etc). The mathematics of econometrics will be introduced only as needed.

 

Textbook

Jeffrey M. Wooldridge (2009): “Introductory Econometrics”, 4th edition, South-Western.