τηλ. 210-8203642

Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική – Applied Financial Economics

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική – Applied Financial Economics

Ως έννοια, η χρηματοοικονομική θεωρία είναι εξαιρετικά ευρεία και καλύπτει περιοχές από διαχείριση χαρτοφυλακίου και χρηματοοικονομική διοικητική μέχρι παράγωγα προϊόντα και διαχείριση κινδύνου. Ο τρόπος επίσης που μπορεί να παρουσιαστεί ποικίλλει ανάλογα με την έμφαση που δίνεται στη χρήση μαθηματικών εργαλείων και πρακτικών εφαρμογών. Το παρόν μάθημα έχει σχεδιαστεί πάνω σε τρεις άξονες:

 1. Να παρουσιάσει τα βασικά θέματα χρηματοοικονομικής.
 2. Να γίνει πρακτική εφαρμογή με πραγματικά δεδομένα.
 3. Να εξοικειώσει τους φοιτητές με έννοιες και τεχνικές που θα τους διευκολύνουν στη συνέχεια είτε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Χρηματοοικονομικής, είτε να ακολουθήσουν διδακτορικές σπουδές σε Πανεπιστήμια υψηλού κύρους

 

Τα θέματα που καλύπτονται χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες:

 

 1. Αναμενόμενη Χρησιμότητα, Αποστροφή στον Κίνδυνο & το Risk- Premium. Στοχαστική Κυριαρχία (Stochastic Dominance)
 2. Αποτίμηση Ομολόγων. Ευαισθησία ομολόγων σε αλλαγές επιτοκίων. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ομολόγων.
 3. Επιλογή Χαρτοφυλακίου και Αποστροφή στον Κίνδυνο. Επένδυση σε περιουσιακά στοιχεία με κίνδυνο.
 4. Επιλογή Χαρτοφυλακίου: Θεωρία κατά Markowitz. Η έννοια της διαφοροποίησης. Μέτρα κινδύνου.
 5. Υπόδειγμα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων (Capital Asset Pricing Model). Arbitrage Pricing Theory.
 6. Κεφαλαιακή δομή και μερισματική πολιτική.
 7. Αποτελεσματικότητα αγορών και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων

 

 

Βιβλιογραφία:

 1. T. Copeland, J. Weston, and Κ. Shastri, 2005, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company.
 2. 2. Z. Bodie, A. Kane, and A.J. Marcus, 2002, Investments, McGraw-Hill, 5th Edition.

 

 

Course Description

The course begins with an introduction to government bond valuation including: yield conventions, spot/forward rates, the term structure of interest rates, Duration, Macauley/modified/effective Duration, convexity and the basic aspects of bond portfolio management, such as dedication, immunization, horizon matching, portfolio insurance and hedging.

Then it covers the utility theory given uncertainty. It provides the axioms of choice under uncertainty, the common utility functions, their properties, the notion of risk aversion and risk premium, and the 1st and 2nd stochastic dominance criteria.

Next, it provides the single measures of risk and return for a single asset and then complicates the discussion by moving to risk and return for a portfolio of many assets. Alternative risk measures and models are provided, and the Capital Asset Pricing Model (CAPM) as well as the Arbitrage Pricing Model (APT) are analyzed.

Finaly, it covers the optimal capital structure, and optimall dividend policy.

 

Course contents:

 

 1. Utility theory under uncertainty risk- premium, stochastic dominance.
 2. The term structure of interest rates, bond valuation, risk management of bond portfolios.
 3. Risk and return, investments under uncertainty.
 4. Mean-variance efficient portfolios, the Markowitz model, alternative risk measure for portfolio risk management.
 5. Market equilibrium eodels – Capital Asset Pricing Model-Arbitrage Pricing Theory.
 6. Capital structure and the cost of capital, dividend policy .
 7. Market efficiency

 

 

References:

1.  T. Copeland, J. Weston, and Κ. Shastri, 2005, Financial Theory and Corporate Policy, Addison-Wesley Publishing Company.

2. Z. Bodie, A. Kane, and A.J. Marcus, 2002, Investments, McGraw-Hill, 5th Edition.