τηλ. 210-8203642

Αποτίμηση Μετοχών και Παραγώγων – Asset and Derivatives Pricing

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Αποτίμηση Μετοχών και Παραγώγων – Asset and Derivatives Pricing

Στόχος του μαθήματος είναι να βοηθήσει στην κατανόηση και εκτίμηση των βασικών αρχών της σποτίμησης μετοχών και κυρίως παραγώγων, ως συνέχεια του μαθήματος «Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική». Το μάθημα περιλαμβάνει την αποτίμηση μετοχών, και παραγώγων προϊόντων σε πλήρης αγορές (complete markets) τόσο σε διακριτό όσο και σε συνεχή χρόνο. Ο αντικειμενικός στόχος είναι να εξηγηθεί οικονομικά γιατί οι τιμές των μετοχών είναι αυτές που είναι, και πως αυτές μεταβάλλονται σε σχέση με τους οικονομικούς παράγοντες. Στο δεύτερο μέρος το μάθημα περιλαμβάνει την αποτίμηση των κυριοτέρων παράγωγων προϊόντων. Παρουσιάζονται τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward contracts), τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future contracts), τα προϊόντα ανταλλαγής κινδυνου (swaps) και τα Δικαιώματα προαίρεσης (options). Διαφορετικές μέθοδοι αποτίμησης θα παρουσιαστούν, βασισμένες στο μοντέλο των Black-Scholes (συνεχή χρόνο) και στο διωνυμικό μοντέλο μιας και πολλών περιόδων (διακριτό χρόνο).

 

Τα θέματα που καλύπτονται χωρίζονται στις παρακάτω ενότητες:

 

 1. Μοντέλα αποτίμησης μετοχών (Consumption based CAPM, multifactor models etc)
 2. Επιλογή επενδύσεων κάτω από αβεβαιότητα.
 3. Εναλλακτικά μέτρα κινδύνου για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου
 4. Προθεσμιακά Συμβόλαια (forward contracts), Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Future contracts).
 5. Προϊόντα ανταλλαγής κινδυνου (swaps).
 6. Δικαιώματα προαίρεσης (options).
 7. Αποτίμηση παραγώγων προϊόντων
 8. Διαχείριση χαρτοφυλακίου μετοχών με τη χρήση παράγωγων προϊόντων.

 

 

Βιβλιογραφία:

 1. John C. Hull “Options, Futures, & Other Derivatives” Prentice Hall 2011, 8th ed.
 1. Robert L. McDonald “Derivative Markets,” Addison-Wesley Series in Finance 2006.

 

Course Description

The course covers the pricing of assets, and derivative securities in a complete markets discrete and continuous time framework. First, it deals with asset pricing in a single-period model. It moves to the Capital Asset Pricing Model (CAPM), and to the consumption-based and general equilibrium models. The objective is to give an economic explanation for why prices are what they are and to predict how prices depend on economic structure. In the second part, it moves to the pricing of European-style contingent claims in a single-period model. The Black-Scholes model is derived assuming a lognormal distribution for the asset. It emphasizes the idea of a risk-neutral valuation relationship between the price of the contingent claim on an asset and the underlying asset price. Finally, it analyzes the pricing of forwards and future contracts on assets and derivatives, and the pricing and use of swaps.

 

Course contents:

 

 1. Asset pricing models (Consumption based CAPM, multifactor models etc)
 2. Investments under uncertainty.
 3. Forward and Future contracts. Hedging, speculation and arbitrage.
 4. Interest rate swaps, currency swaps.
 5. Call and Put options on stocks.
 6. The pricing of options. Binomial Tree and the Black-Scholes model.
 7. Asset portfolio management using derivative products.

 

 

Βιβλιογραφία:

 1. John C. Hull “Options, Futures, & Other Derivatives” Prentice Hall 2011, 8th ed.
 1. Robert L. McDonald “Derivative Markets,” Addison-Wesley Series in Finance 2006.