τηλ. 210-8203642

Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμιση Αγορών – Competition Policy and Markets” Regulation

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμιση Αγορών – Competition Policy and Markets' Regulation

Το μάθημα παρουσιάζει την οικονομική ανάλυση μέτρων παρέμβασης σε αγορές στις οποίες οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική δύναμη αγοράς. Αρχικά, αναλύονται μέτρα Πολιτικής Ανταγωνισμού, όπως κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, συγχωνεύσεις, συμπαιγνία. Κατόπιν, αναλύονται μέτρα Ρύθμισης Αγορών, όπως τιμολογιακή ρύθμιση μονοπωλίων, απελευθέρωση αγορών δικτύου, ρύθμιση πρόσβασης και παροχή καθολικής υπηρεσίας.

Προτεινόμενο εγχειρίδιο: Βέττας, Ν. και I. Κατσουλάκος  (2004), Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρυθμιστική Πολιτική, Τυπωθήτω.

 

Course Description

This course analyzes policies in the presence of firms with significant market power. First, we analyze competition policies such as mergers, cartels and abuse of dominant position. Then, we analyze price regulation of monopolies and the regulation of network industries such as access regulation and universal service provision.