τηλ. 210-8203642

Ευρωπαϊκές Αγορές Εργασίας και Κοινωνικές Πολιτικές – European Labor Markets and Social Policy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Ευρωπαϊκές Αγορές Εργασίας και Κοινωνικές Πολιτικές – European Labor Markets and Social Policy

Το ενδεικτικό πρόγραμμα διαλέξεων καλύπτει πέντε θεματικές ενότητες:

Ενότητα 1. Γιατί υπάρχει το κοινωνικό κράτος. Ιστορική αναδρομή: ανασφάλεια και αλληλεγγύη. Πολιτική θεωρία: κοινωνική δικαιοσύνη και κράτος. Οικονομική θεωρία: αγορά και κρατική παρέμβαση.

Ενότητα 2. Προγράμματα κοινωνικής προστασίας. Αναπλήρωση εισοδήματος και συντάξεις γήρατος. Υγεία και ασφάλιση υγείας. Ασφάλιση ανεργίας. Καταπολέμηση της φτώχειας.

Ενότητα 3. Η οικονομική ανάλυση της αγοράς εργασίας. Θεσμοί της αγοράς εργασίας στις χώρες της Ευρώπης. Κατώτατοι μισθοί. Συνδικάτα και συλλογικές διαπραγματεύσεις. Προστασία της απασχόλησης. Επιδόματα ανεργίας και ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης.

Ενότητα 4. Η κοινωνική πολιτική στην Ελλάδα. Προβλήματα και μεταρρύθμιση των συντάξεων. Φτώχεια και δίχτυ ασφαλείας. Επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά εργασίας και στην κατανομή εισοδήματος.

Ενότητα 5. Η πολιτική απασχόλησης και κοινωνική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαμάχη για την «ευελιξία με ασφάλεια». Το κοινωνικό κράτος και η «Μεγάλη Ύφεση» του 2007-2009.

Course Description

The course covers the following five broad themes.

1. Why does a welfare state exist? The historical background. Political thoery: social justice and the state. Economic theory: market failures and public intervention.

2. The programmes of the welfare state. Income replacement and retirement pensions. Health care and health insurance. Unemployment insurance. Poverty relief.

3. The economics of imperfect labour markets. Minimum wage. unions and collective nargaining. Employment protection. Unemployment benefits and active labour market policies.

4. Social protection in Greece. Pension reform. Poverty and the social safety net. Effects of the crisis on income distribution and the labour market.

5. European employment and social policies. From harmonisation to the Open Method of Coordination. The “flexicurity” debate. The welfare state and the “Great Recession”.

 

Βιβλιογραφία

Barr N. (2012) The economics of the welfare state (5th edition). Oxford University Press.

Boeri T. & van Ours J. (2013) «The economics of imperfect labour markets» . Princeton University Press.

Ματσαγγάνης Μ. (2011) «Η κοινωνική πολιτική σε δύσκολους καιρούς». Εκδόσεις Κριτική.

Επιστημονικά άρθρα διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του μαθήματος στο e-class (http://eclass.aueb.gr/courses/DEOS112/)