τηλ. 210-8203642

Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Πολιτική – European Macroeconomic Policy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Πολιτική – European Macroeconomic Policy

Από το Bretton Woods στην Ευρωζώνη. Εναλλακτικά συστήματα συναλλαγματικών ισοτιμιών. Προσδιορισμός συναλλαγματικής ισοτιμίας και Ευρώ. Σύνδεση μεταξύ των αγορών περιουσιακών στοιχείων και μακροοικονομικής.  Νομισματικές κρίσεις πρώτης, δεύτερης και τρίτης γενιάς. Ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική: Στόχοι και στρατηγική. Εναλλακτικοί στόχοι νομισματικής πολιτικής. Εργαλεία άσκησης νομισματικής πολιτικής. Μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικής πολιτικής. Ευρωπαϊκή δημοσιονομική πολιτική και δημόσιο χρέος.  Όρια διαχείρισης της ζήτησης.  Ευρωπαϊκή μακροοικονομική πολιτική και οικονομικός κύκλος. Τρόποι σταθεροποίησης του δημόσιου χρέους στην Ευρώπη.

 

Βασικό εγχειρίδιο: M. Burda και C. Wyplosz, Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική,  Εκδόσεις Gutenberg.

 

Course Description

From Bretton Woods to Eurozone. Alternative exchange rate regimes. Exchange rate determination and the Euro. Asset markets and macroeconomics. First, second and third generation of monetary crises. European monetary policy: Targets and strategy. Alternative monetary policy targets. Monetary policy instruments. Transmission mechanisms of monetary policy. European fiscal policy and public debt. Limits in demand management. European macroeconomic policy and business cycles. Public debt stabilisation in Europe.

 

Basic textbook: M. Burda και C. Wyplosz, European Macroeconomics: A European Text, Oxford University Press.