τηλ. 210-8203642

Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική – European Public Policy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική – European Public Policy

Το μάθημα αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τη διαδικασία διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ και τους βασικούς δρώντες σε αυτή. Αποτελεί θεματική συνέχεια του υποχρεωτικού μαθήματος «Θεσμοί και Διακυβέρνηση στην ΕΕ» (υποχρεωτικό 1ου εξαμήνου στη δεύτερη κατεύθυνση), εμβαθύνοντας σε θεωρίες Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, το κοινοτικό σύστημα παραγωγής πολιτικής και τις πολύπλευρες πτυχές διασύνδεσης του εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου διαμόρφωσης δημόσιων πολιτικών. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται:

  • οι βασικές θεωρίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης: Διακυβερνητισμός, Φεντεραλισμός, (νέο)Λειτουργισμός, Θεωρία της Αλληλεξάρτησης
  • πολυεπίπεδη διακυβέρνηση της ΕΕ (multi-level governance): εθνικοί, υπερεθνικοί και διεθνικοί δρώντες (κυβερνητικοί δρώντες, θεσμικά όργανα ΕΕ, ομάδες πίεσης)
  • διάδραση εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου διαμόρφωσης δημόσιας πολιτικής: έννοια και περιεχόμενο του «εξευρωπαϊσμού»

 

Βασικό εγχειρίδιο: Neill Nugent, Πολιτική και Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση The Government and Politics of the European Union (Αθήνα, Σαββάλας, 2012)

 

Course Description

The aim of this course is to familiarize students with the process of and the main actors involved in the EU decision-making concerning public policies. The course consists of lectures in the following topics:  theories of European integration (governmentalism, functionalism, neofunctionalism, Federalism, theory of interdependence), mutli-level governance: National, supranational and transnational actors (governmental actors, EU institutions, interest groups), Europeanization and public policies: the two dimensions, the mechanisms, the processes and the results of Europeanization. Case studies of Europeanization in the sphere of public policy.
Book reference: Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union (London, Palgrave 2012).