τηλ. 210-8203642

Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική της Ε.Ε. – Fiscal and Monetary Policy in the EU

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική της Ε.Ε. – Fiscal and Monetary Policy in the EU

Η επιτυχία και αποτυχία του Μηχανισμού Συναλλαγματικών Ισοτιμιών της Ε.Ε. Νομισματική σύγκλιση στην Ε.Ε. Όφελος και κόστος δημιουργίας μιας νομισματικής ένωσης. Η θεωρία των Άριστων Νομισματικών Περιοχών. Οι βασικές προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μηχανισμός λήψης αποφάσεων της ΕΚΤ. Απόκλιση πληθωρισμών στην Ευρωζώνη.  Σύγκριση ΕΚΤ και FED.  EKT και διαχείριση κρίσεων. Δημοσιονομική πολιτική  και δημοσιονομική κρίση στην Ευρωζώνη. Δημοσιονομικοί κανόνες και οικονομική ενοποίηση. Το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  Η νέα αρχιτεκτονική της ΟΝΕ. Δημοσιονομική κρίση στην Ελλάδα.

 

Βασικό εγχειρίδιο: De Grauwe, Paul, Tα Οικονομικά της Νομισματικής Ένωσης, εκδόσεις Παπαζήση.

 

Course Description

The success and failure of the Exchange rate Mechanism of the EU. Monetary convergence in the EU. Costs and benefits of monetary unification. The theory of Optimal Currency Areas. Basic challenges faced by the European Central Bank. Decision making mechanism of the ECB. Inflation divergence in the Eurozone. Comparison of ECB and Fed. ECB and crisis management. Fiscal policy and fiscal crisis in the Eurozone. Fiscal rules and economic unification. The Stability and Growth Pact. The new EMU architecture. Fiscal crisis in Greece.

 

Basic textbook: De Grauwe, Paul, Economics of Monetary Union, Oxford University Press.