τηλ. 210-8203642

Παγκοσμιοποίηση και Περιφερειακή Ολοκλήρωση – Globalization and Economic Integration

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Παγκοσμιοποίηση και Περιφερειακή Ολοκλήρωση – Globalization and Economic Integration

Παρουσίαση των βασικών τάσεων εξέλιξης της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας και των διεθνών εμπορικών σχέσεων μέσα από το πρίσμα των εννοιολογικών εργαλείων και θεωριών του διεθνούς εμπορίου.  Μεταξύ των θεωρητικών εννοιών που αναπτύσσονται  και αναλύονται είναι: απόλυτο και σχετικό πλεονέκτημα, διεθνές εμπόριο και διανομή εισοδήματος, σχέση παραγωγικών πόρων και διεθνούς εμπορίου,  νέες θεωρίες διεθνούς εμπορίου (new trade theories) — ατελής ανταγωνισμός και οικονομίες κλίμακας στο διεθνές εμπόριο,  μέσα άσκησης οικονομικής πολιτικής διεθνούς εμπορίου (δασμοί, quotas, VERs, επιδοτήσεις εξαγωγών, dumping),  διεθνής κινητικότητα των παραγωγικών συντελεστών, και  τελωνειακές  ενώσεις.

 

Course Description

Presentation of the basic recent trends in the global and the European economy, and of the international trade relations using the analytical instruments of the International Trade Theory. Among the theoretical concepts and tools to be analyzed are those of: the absolute and comparative advantage; international trade and income distribution; the relation between international trade and factor endowments; new trade theories (imperfect competition and increasing returns to scale); trade policy and economic welfare under competitive and imperfectly competitive market settings; the political economy of international trade policy; international factor mobility; theory and practice of preferential trading agreements.

 

BIBLIOGRAPHY

Baldwin, R. and C. Wyplosz, 2006, The Economics of European Integration, McGraw Hill, [BW]
Bhagwati, J. A. Panagariya and T. N. Srinivasan, 1998, Lectures on International Trade, MIT Press [BPS]
Feenstra, R. and A. Taylor, 2008, International Economics, Worth Publishers [FT]
Krugman, P. and M. Obstfeld, 2009, International Economics: Theory and Policy, Addison-Wesley [KO]