τηλ. 210-8203642

Θεσμοί και Διακυβέρνηση στην Ε.Ε. – Institutions and Governance in the EU

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Θεσμοί και Διακυβέρνηση στην Ε.Ε. – Institutions and Governance in the EU

Υπεύθυνος Μαθήματος: Καθηγητής Γιώργος Παγουλάτος

Η πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εξελικτική των Συνθηκών. Εμβάθυνση και διεύρυνση. Η Συνθήκη της Λισαβόνας. Συνθήκες και η Διαδικασία της Ολοκλήρωσης. Θεσμικά όργανα και πολιτικοί δρώντες της ΕΕ: Επιτροπή, Συμβούλιο Υπουργών, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Δικαστήριο, άλλα θεσμικά όργανα. Οργάνωση συμφερόντων. Τα κράτη-μέλη της ΕΕ. Πολιτικές και διαδικασίες άσκησης πολιτικής της ΕΕ. Συγκρότηση και εφαρμογή νομοθεσίας της ΕΕ. Έννοιες και θεωρίες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Πραγματικότητα και προοπτικές.

 

Course Description

Professor George Pagoulatos

The process towards a European Union and the evolution of the Treaties. Deepening and widening. The Lisbon Treaty. Treaties and the process of integration. EU institutions and political actors: Commission, Council of Ministers, European Council, European Parliament, European Court of Justice, and other institutions. Interest groups. EU member states. EU policies and policy-making. Formulation and implementation of EU legislation. Concepts and theories of European integration. Contemporary reality and prospects.