τηλ. 210-8203642

Διεθνής και Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Πολιτική – International and European Macroeconomic Policy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Διεθνής και Ευρωπαϊκή Μακροοικονομική Πολιτική – International and European Macroeconomic Policy

Οι στόχοι του μαθήματος είναι η κατανόηση της λειτουργίας της μακροοικονομίας στο διεθνές περιβάλλον και η διαμόρφωση της εθνικής μακροοικονομικής πολιτικής σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης. Αρχικά γίνεται μια επισκόπηση της διεθνούς μακροοικονομικής με βάση τις σύγχρονες μεθοδολογίες και αναλυτικά εργαλεία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται παραδείγματα από διάφορες χώρες σε σύνδεση με τη μακροοικονομική θεωρία, ώστε να αναπτυχθεί η ικανότητα των φοιτητών να αντιληφθούν την εφαρμογή της μακροοικονομίας σε σχέση με τα σύγχρονα θέματα οικονομικής πολιτικής.

 

Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει μια σειρά από σύγχρονα θέματα και γεγονότα στο χώρο της μακροοικονομικής και της διεθνούς χρηματοδοτικής, τα οποία καλύπτουν τα παρακάτω:

 • Επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες και περιουσιακά στοιχεία στην παγκόσμια οικονομία.
 • Οι βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιδράσεις της νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
 • Τα αίτια και συνέπειες των εμπορικών ελλειμμάτων και των εξωτερικών ανισορροπιών.
 • Τα αίτια των συναλλαγματικών, τραπεζικών και χρηματοοικονομικών κρίσεων στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες οικονομίες.
 • Η αναθεώρηση της διεθνούς χρηματοοικονομικής αρχιτεκτονικής και ο ρόλος του ΔΝΤ και της Διεθνούς Τράπεζας.
 • Το εξωτερικό χρέος και η αναδιάρθρωσή του.

 

Βασικό εγχειρίδιο:
L. Copeland (2008), Exchange Rates and International Finance (5th Edition).
 

 

Course Description

The core objectives of this course are to develop a basic understanding of how the macroeconomy works in an international environment and how macroeconomic policy is conducted in individual economies embedded in the globalized economic system. To this end, the basic analytical tools of macroeconomics will be developed by presenting the methodology and techniques of current research in the field. This will develop the ability of students to understand technical issues and apply macroeconomic theory to real world economic policy issues, allowing them to critically evaluate both the professional literature and public policy arguments appearing in the press. Examples and case studies from the US, Europe, Japan, China and emerging market economies will be used in an integrated manner with theoretical models to enhance knowledge of the world economy.

 

The course will cover a review of international macroeconomics and analyze a number of current international macroeconomic and financial issues, policies and events, including:

 • interest rates, exchange rates and asset prices in the global economy;
 • short- and long-term effects of monetary and fiscal policy;
 • causes and consequences of trade deficits and external imbalances;
 • causes of currency, banking and financial crises in developed and emerging economies;
 • the reform the international financial architecture and the debate on IMF and World Bank reform;
 • sovereign debt and its restructuring.

 

Suggested textbook:
L. Copeland (2008), Exchange Rates and International Finance (5th Edition).