τηλ. 210-8203642

Διεθνές Εμπόριο και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – International Trade and Multinational Enterprises

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Διεθνές Εμπόριο και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – International Trade and Multinational Enterprises

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: Χρυσοβαλάντου Μήλλιου ([email protected]) & Πάνος Χατζηπαναγιώτου ([email protected])

Το άμεσο αντικείμενο του μαθήματος είναι οι διεθνείς επιχειρησιακές δραστηριότητες. Mελετά και ερμηνεύει τον τρόπο με τον οποίο το διεθνές εμπόριο λαμβάνει χώρα στο επίπεδο και από τη σκοπιά των επιχειρήσεων με διεθνή οικονομική δραστηριότητα καθώς και από τη σκοπιά των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων (ΠΕ).Για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθαι, θα βασισθούμε σε δύο αναλυτικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Η πρώτη, που αφορά και το πρώτο μέρος του μαθήματος, παρουσιάζει και αναλύει το θεμελιώδες οικονομικό υπόβαθρο επί του οποίου στηρίζεται η οικονομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστεί η λειτουργία των επιχειρήσεων τόσο σε καθεστώς «ελεύθερου εμπορίου» όσο και σε καθεστώς «παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής». Θα αναλυθούν ιδιαιτέρως δυο βασικές μορφές οικονομικής συμπεριφοράς, dumpingκαι outsourcing.Η δεύτερη προσέγγιση, που αφορά το δεύτερο μέρος του μαθήματος, εξετάζει αρχικά τα σύγχρονα χαρακτηριστικά των ΠΕ και αναλύει τις βασικές οικονομικές θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί για την ερμηνεία τους. Στη συνέχεια, επικεντρωνόμαστε στη ανάλυση και μελέτη των στρατηγικών αποφάσεων των επιχειρήσεων σε διεθνείς ολιγοπωλιακές αγορές. Εδώ αναλύεται μια σειρά ενδιαφερόντων θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ΠΕ, όπως:  Πότε και γιατί μια επιχείρηση αποφασίζει να κάνει Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ); Τι μορφή θα έχουν οι ΑΞΕ (συγχώνευση, Greenfield investment, κοινοπραξία); Ποιες είναι οι επιδράσεις των ΑΞΕ στον ανταγωνισμό και την ευημερία τόσο των χωρών προέλευσης όσο και των χωρών υποδοχής τους;  Τι μετρά πολιτικής μπορούν να προσελκύσουν ΑΞΕ και πως;  Τέλος, χρησιμοποιούμε τις ΑΞΕ από και προς την Ελλάδα ως ένα παράδειγμα αυτής της θεματικής ενότητας.

ΔΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Α.  Διεθνές Εμπόριο(Π. Χατζηπαναγιώτου)

1. Διεθνές Εμπόριο και Ατελώς Ανταγωνιστικές Αγορές

2. Dumping και Διεθνές Εμπόριο

3. Outsourcing Προϊόντων και Υπηρεσιών

4. Εμπορική Πολιτική σε Ατελώς Ανταγωνιστικές Διεθνείς Αγορές

 

Β. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις (Χ. Μήλλιου)

  1. Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες: Μορφές και ΣύγχρονεςΤάσεις
  2. Ερμηνείες Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
  3. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Στρατηγικές Αποφάσεις
  4. Πολιτικές Προσέλκυσης ΑΞΕ και Επιπτώσεις των ΑΞΕ
  5. Πολυεθνικές Επιχειρήσεις και Ελλάδα

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Ελληνική:

Κυρκιλής, Δ. (2002), Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, Εκδόσεις Κριτική.

Πιτέλης, Χ. Και Sugden, R. (2002), H Φύση της Πολυεθνικής Επιχείρησης, Εκδόσεις Τυποθήτω.

 

Διεθνής:

Barba-Navaretti, G. and Venables, A. (2005), Multinational Firms in the World Economy, 1st Edition, Princeton University Press.

Ravi Batra, Ravi and Hamid Beladi, 2010, A Simple Two-Sector Model of Outsourcing, Review of Development Economics, 14(1), 64–73, 2010.

Bown, Chad, 2008, “The WTO and the anti-dumping in developing countries”, Economicsand Politics 20, 255-288.

Feenstra, R. and A. Taylor, 2008, International Economics, Worth Publishers

Άρθρα και σημειώσεις που θα αναρτηθούν στoe-class του μαθήματος.

 

 

Course Description

INSTRUCTORS: ChrysovalandouMilliou([email protected])&Panos Hatzipanayotou ([email protected])

The central objective of this course is the study of the international entrepreneurial activities. It analyses the way through which international trade is conducted at the firm level, as well as from the viewpoint of Multinational Enterprises (MNEs). To analytical and methodological approaches will be developed, in order to comprehend the way firms operate in an international economic environment. The first approach, related to the first half of the course, presents and analyzes the fundamental analytical background on which firms base their economic behavior in international markets.In this context, we examine firms’ operations under free-trade and within an environment regulated by government policies (e.g., taxes, subsidies, quality controls and standards). Special attention is given to two “popular” and world-wide pursued ways of firms economic activity; dumping and outsourcing. The second approach, related to the second half of the course, begins by studying the modern economic characteristics of MNEs, and it presents the basic economic theories developed for analyzing their behavior. Then, the focus shifts to the strategic behavior and interaction of MNEs in international oligopolistic markets. In this context a number of important and interesting issues related to the behavior of MNEs are raised: for example, when and why MNEs decide on Foreign Direct Investment (FDIs)? What is the form of firms’ FDI (e.g., mergers, acquisitions, Greenfield investment)? What is the impact of FDIs on completion and welfare in host and source countries? What policy measures can attract FDI and how? Last, inward and outward FDIs in Greece are presented as a case study.

COURSE OUTLINE:

Α.  InternationalTrade (P. Hatzipanayotou)

1. International Trade in Imperfectly Competitive Markets

2. Dumpingand International Trade

3. Outsourcingof Goods and Services

4. Trade Policy in Imperfectly Competitive Markets

 

Β. Multinational Enterprises (C. Milliou)

1. MNEs: Forms and Recent Trends

2. Standard Theories of MNEs

3. MNEs and Strategic Decisions

4. The Impact of MNEs in Host and Home Countries, Economic Policy and MNEs

5. Inward-Outward MNEs in Greece

 

INDICATIVE BIBLIOGRAPHY:

Barba-Navaretti, G. and Venables, A. (2005), Multinational Firms in the World Economy, 1st Edition, Princeton University Press.

Ravi Batra, Ravi and Hamid Beladi, 2010, A Simple Two-Sector Model of Outsourcing, Review of Development Economics, 14(1), 64–73, 2010.

Bown, Chad, 2008, “The WTO and the anti-dumping in developing countries”, Economics

and Politics 20, 255-288.

Feenstra, R. and A. Taylor, 2008, International Economics, Worth Publishers

 

Scientific Papers, Articles and Notes uploaded in the course e-class site.