τηλ. 210-8203642

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Ανάλυση Κόστους/Οφέλους – Investment Appraisal and Cost-Benefit Analysis

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Ανάλυση Κόστους/Οφέλους – Investment Appraisal and Cost-Benefit Analysis

Αξιολόγηση Επενδύσεων και Ανάλυση Κόστους-Οφέλους

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο μάθημα παρουσιάζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων σε επίπεδο επιχείρησης και εθνικής οικονομίας, καθώς και οι τρόποι εφαρμογής τους, έτσι ώστε μετά την ολοκλήρωση του να υπάρχει η δυνατότητά αξιολόγησης επενδυτικών προγραμμάτων στην πραγματική οικονομία. Το μάθημα περιλαμβάνει: Ορισμός και μέτρηση χρηματοροών, Παρούσα και μελλοντική αξία, Κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων, Κόστος κεφαλαίου, Ανάλυση κινδύνου, Ανάλυση κόστους-οφέλους και αξιολόγηση σε επίπεδο Εθνικής Οικονομίας: Χρηματοοικονομική και οικονομική ανάλυση, Αποτίμηση οφέλους και κόστους, εμπορεύσιμα και μη εμπορεύσιμα αγαθά, Λογιστικές τιμές και συντελεστές μετατροπής, Κοινωνική ανάλυση, Κοινωνικός μισθός και το κοινωνικό επιτόκιο προεξόφλησης.

Βασικά συγγράμματα:

Brigham, E. and Houston J., Fundamentals of Financial Management, 10th edition (επιλεγμένα κεφάλαια).

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, European Commission, Directorate General, Regional Policy, 2008.

Investment Appraisal and Cost-Benefit Analysis

Course Description

The course presents investment appraisal methods at the level of the firm and the national economy along with their applications. The aim is to provide students with the ability to conduct investment appraisal in the real economy following completion of the program. The course includes: Definition and measurement of cash flows; Present and future values; Investment appraisal criteria; The cost of capital; Risk analysis; Cost-benefit analysis and project appraisal at the level of national economy: Financial and economic analysis; Traded and non-traded goods; Valuation of costs and benefits, accounting prices and conversion factors; Social analysis; Social wage rate and the social discount rate.

Basis readings:

Brigham, E. and Houston J., Fundamentals of Financial Management, 10th edition (selected chapters)

Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, European Commission, Directorate General, Regional Policy, 2008.