τηλ. 210-8203642

Αγορές και Στρατηγική Συμπεριφορά – Markets and Strategic Behaviour

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Αγορές και Στρατηγική Συμπεριφορά – Markets and Strategic Behaviour

Το μάθημα παρουσιάζει μικροοικονομικές έννοιες από την οπτική της ανάλυσης αγορών και στρατηγικής συμπεριφοράς. Καλύπτει περιοχές όπως: Συμπεριφορά καταναλωτών και ζήτηση, Επιλογές υπό αβεβαιότητα, Παραγωγή, Τέλειος ανταγωνισμός, Μονοπώλιο και διάκριση τιμών, Ολιγοπώλια, Κίνητρα και ηθικός κίνδυνος, Ασύμμετρη πληροφόρηση και σηματοδότηση.

Προτεινόμενο εγχειρίδιο: David Kreps (2007) Microeconomics for Managers, Norton

 

Course Description

This course covers microeconomic concepts relevant to managerial decision making. Topics include: consumer behaviour and demand; choice under uncertainty; production theory and perfect competition; monopoly and price discrimination; oligopoly; moral hazard and incentives; hidden information and signaling