τηλ. 210-8203642

Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματαγορές – Money, Banking and Financial Markets

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματαγορές – Money, Banking and Financial Markets

Το συγκεκριμένο μάθημα επικεντρώνεται στα ακόλουθα ζητήματα:

Γιατί μελετάμε το χρήμα, τον τραπεζικό τομέα και τις χρηματαγορές; Μία επισκόπηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Τι είναι το χρήμα? Ζήτηση χρήματος. Το υπόδειγμα IS-LM. Νομισματική και δημοσιονομική πολιτική στα πλαίσια του IS-LM. Συνολική ζήτηση και συνολική προσφορά. Μηχανισμοί μετάδοσης νομισματικής πολιτικής: Εμπειρική μαρτυρία. Χρήμα και πληθωρισμός. Ορθολογικές προσδοκίες: οι συνέπειες για την οικονομική πολιτική. Δημιουργία πλασματικού χρήματος και προσφορά χρήματος. Προσδιοριστικοί παράγοντες της προσφοράς χρήματος. Εργαλεία νομισματικής πολιτικής. Τι θα έπρεπε να επιδιώκουν οι Κεντρικές Τράπεζες; Στόχοι νομισματικής πολιτικής, στρατηγική και τακτικές. Η Διεθνής Χρηματαγορά. Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Σύστημα. Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Το κοινό νόμισμα. Ο ρόλος της ΕΚΤ.

 

This course focuses on the study of the following topics:

Why study money, banking and financial markets? An overview of the financial system. What is money? The demand for money. The IS-LM model. Monetary and fiscal policy in the IS-LM model. Aggregate demand and supply analysis. Transmission mechanisms of monetary policy: The evidence. Money and inflation. Rational expectations: Implications for policy Multiple deposit creation and the money supply process. Determinants of the money supply. Tools of monetary policy. What should Central Banks do? Monetary policy goals, strategy and tactics. The Foreign Exchange Market. The International Financial System. European Integration. The common currency. The role of ECB.

 

Mishkin S. F. [2010]: The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9th edition, Pearson Education, Inc., Boston.