τηλ. 210-8203642

Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές – Quantitative Methods and Applications

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές – Quantitative Methods and Applications

Οι Ποσοτικές Μέθοδοι και Εφαρμογές εισάγουν τους φοιτητές στις αναγκαίες μεθόδους παλινδρόμησης για την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων. Μετά από λεπτομερή εξέταση του βασικού υποδείγματος παλινδρόμησης, οι φοιτητές εκτίθενται σε σημαντικές επεκτάσεις για την ανάλυση δεδομένων από ερωτηματολόγια ή χρονολογικών μετρήσεων προερχομένων από στατιστικές υπηρεσίες. Ο μαθησιακός στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την διεξαγωγή και κριτική ανάλυση εμπειρικών μελετών στα οικονομικά. Η έμφαση του μαθήματος είναι στις εμπειρικές εφαρμογές. Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές με ελάχιστη προηγούμενη γνώση στις ποσοτικές μεθόδους και το επίπεδο των μαθηματικών διατηρείται στο ελάχιστο απαραίτητο.

 

Course Description

Quantitative Methods and Applications introduce students to essential regression methods for analyzing data in economics. After a careful examination of the basic regression model, students are exposed to important extensions for analyzing data from surveys or time series data collected from statistical agencies.  The objective of the course is for the student to learn how to conduct and how to assess empirical studies in economics.  The emphasis of the course is on empirical applications. The course is directed to students with minimum previous knowledge in quantitative methods and the level of mathematics is kept at a minimum.

 

Textbook

Jeffrey M. Wooldridge (2009): “Introductory Econometrics”, 4th edition, South-Western.