τηλ. 210-8203642

Ελληνική Οικονομία – The Greek Economy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Ελληνική Οικονομία – The Greek Economy

Σκοπός του μαθήματος είναι  η ανάλυση της εξέλιξης των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών και των δομικών χαρακτηριστικών της Ελληνικής οικονομίας, με έμφαση τις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες. Πέραν της εξέτασης της επίδρασης των εγχώριων πολιτικοοικονομικών εξελίξεων στην οικονομική πορεία της χώρας, το μάθημα θα επιχειρήσει μια αποτίμηση των συνεπειών της συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ (1981) και στην ΟΝΕ (2002).  Η αποτίμηση θα γίνειμε βάση τις (εκ των προτέρων) θεωρητικές προβλέψεις από την περαιτέρω ενσωμάτωση  της Ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα τόσο στα νομισματικά μεγέθη όσο και στην επίδοση, δομή και τα χαρακτηριστικά της πραγματικής οικονομίας, αλλά και  με σύγκριση όσον αφορά την εξέλιξη των παραπάνω μεγεθών με χώρες-μέλη της ΟΝΕ, αλλά και με χώρες οι οποίες είναι εκτός είτε της ΟΝΕ ή και της ΕΕ.

 

Course Description

This course analyzes the evolution of the main macroeconomic aggregates and of the structural features of the Greek economy. In addition to examining the influence of the main domestic politico-economic developments on the country’s economic development, the course will attempt an evaluation of the consequences arising from Greece’s accession to the EEC (1981) and EMU participation (2002). The evaluation will be based on the a-priori theoretical predictions arising from the intensifying integration of the Greek economy to the world economic system, and it will compare the performance of the Greek economy relative to the performance of various EU and non-EU economies.