τηλ. 210-8203642

Πολιτική Οικονομία της Οικονομικής Πολιτικής – The Political Economy of Economic Policy

Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Πολιτική Οικονομία της Οικονομικής Πολιτικής – The Political Economy of Economic Policy

Σκοπός του Μαθήματος είναι η γνωριμία με τη σύγχρονη βιβλιογραφία της Πολιτικής Οικονομίας ή Πολιτικών Οικονομικών (Political Economics). Το εύρος της είναι μεγάλο και συνεχώς διευρύνεται.

Η επίδραση του κράτους, των πολιτικών θεσμών και συνηθειών, των κοινωνικών συμβάσεων και άλλων «εξω-οικονομικών» παραγόντων στην οικονομική απόδοση και αντίστροφα άρχισε στις αρχές της δεκαετίας του ΄90 να αναλύεται με αυστηρά εργαλεία και πιο μικροοικονομική θεμελίωση. Θέματα με τα οποία ασχολείται η σύγχρονη βιβλιογραφία είναι: υποδείγματα εκλογών, ομάδες πίεσης, διαθφορά, πολιτική συμμετοχή, πολιτική αδράνεια και οικονομικές κρίσεις, σύνδεση μεταξύ πολιτικών και οικονομικών κύκλων, επίδραση θεσμών στην οικονομική απόδοση αλλά και το αντίστροφο, για να αναφέρουμε μόνο κάποια ενδεικτικά. Η βιβλιογραφία είναι εκτενής τόσο από εμπειρική όσο και από θεωρητική προσέγγιση.

Ενδεικτικά εγχειρίδια:  1. Grossman, Gene M. and Elhanan Helpman: Special Interest Politics. M. I. T. Press, Cambridge, Massachusetts, 2001.

2. Daron Acemoglu and James A. Robinson. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.

 

Course Description

This course serves as an introduction to the new political economy fast expanding bibliography. Research in the area of New Political Economy or Political Economics is very vivid and continually expanding.

The influence of the government, social groups, institutions and other «non-economic» factors on economic performance and vice versa started being analysed with the use of more rigorous tools and micro foundation. Topics that fall within the scope of the course could be electoral models, lobbying and pressure groups, corruption and economic performance, political participation, political inactivity and economic crises, politico-economical business cycles, the effect of institutions on economic performance and vice versa, to mention only a few. There is extensive theoretical and empirical literature and we will try to balance between covering a satisfactory variety of topics at a good technical level.

Textbooks:  1. Grossman, Gene M. and Elhanan Helpman: Special Interest Politics. M. I. T. Press, Cambridge, Massachusetts, 2001.

2. Daron Acemoglu and James A. Robinson. Economic Origins of Dictatorship and Democracy. Cambridge University Press, Cambridge, 2006.