τηλ. 210-8203642

Πρόγραμμα Σπουδών ΠΜΣ Διεθνής Οικονομική και Χρηματοδοτική – MSc in International Economics and Finance

Οι τίτλοι των μαθημάτων της κατεύθυνσης είναι οι ακόλουθοι:


1ο Εξάμηνο (Υποχρεωτικά Μαθήματα) – 1st Semester (Compulsory Courses)2ο Εξάμηνο (Υποχρεωτικά Μαθήματα) - 2nd Semester (Compulsory Courses)2ο Εξάμηνο (Κοινά Μαθήματα Επιλογής των Κατευθύνσεων) - 2nd Semester (Common Pool of Elective Courses for Both Streams)


Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Χρήμα, Τράπεζες και Χρηματαγορές – Money, Banking and Financial Markets
Αποτίμηση Μετοχών και Παραγώγων – Asset and Derivatives Pricing
Χρηματοοικονομική Οικονομετρία με Εφαρμογές στις Διεθνείς Αγορές – Financial Econometrics with applications in International Markets
Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική της Ε.Ε. – Fiscal and Monetary Policy in the EU
Διεθνές Εμπόριο και Πολυεθνικές Επιχειρήσεις – International Trade and Multinational Enterprises
Ευρωπαϊκές Αγορές Εργασίας και Κοινωνικές Πολιτικές – European Labor Markets and Social Policy
Περιβάλλον, Φυσικοί Πόροι και Ενέργεια – Environment, Natural Resources and Energy
Αξιολόγηση Επενδύσεων και Ανάλυση Κόστους/Οφέλους – Investment Appraisal and Cost-Benefit Analysis
Νομικές Πτυχές της Ε.Ε. – Legal Aspects of the EU
Ελληνική Οικονομία – The Greek Economy
Πολιτική Οικονομία της Οικονομικής Πολιτικής – The Political Economy of Economic Policy
Πολιτική Ανταγωνισμού και Ρύθμιση Αγορών – Competition Policy and Markets' Regulation
Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική – European Public Policy
Πολιτικές Ανάπτυξης στην Ε.Ε. – Growth Policies in the EU
Προχωρημένη Μικροοικονομική - Advanced Microeconomics *
Προχωρημένη Μακροοικονομική - Advanced Macroeconomics *
Προχωρημένη Οικονομετρία – Advanced Econometrics *

* Ειδικός Κύκλος Μαθημάτων Επιλογής

Για την καλύτερη προετοιμασία των φοιτητών του μεταπτυχιακού προγράμματος που θέλουν να συνεχίσουν για διδακτορικές σπουδές στα οικονομικά, από το νέο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, θα προσφέρεται στο δεύτερο εξάμηνο κύκλος μαθημάτων επιλογής οικονομικής θεωρίας (προχωρημένη μικροοικονομική, προχωρημένη μακροοικονομική και προχωρημένη οικονομετρία).


3ο Εξάμηνο - 3rd Semester


Όνομα ΜαθήματοςΚαθηγητής
Διπλωματική Εργασία – MSc Thesis