τηλ. 210-8203642
20
Ιουλ
2018

Δ.Π.Μ.Σ. στη ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ (MSc in Finance and Banking)

Το τμήμα Δ.Ε.Ο.Σ. σε συνεργασία με το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Ο.Π.Α. προσφέρουν για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2018-2019 το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική (πλήρους και μερικής φοίτησης).

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο Χρηματοοικονομική και Τραπεζική / M.Sc. in Finance and Banking έχει ως αντικείμενο την εμβάθυνση της επιστημονικής γνώσης και της τεχνικής κατάρτισης των σπουδαστών του στις γνωστικές περιοχές της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής. Το πρόγραμμα εξειδικεύεται και στις δύο αυτές περιοχές των οικονομικών και εστιάζεται σε αυτές ως ακολούθως:

α) Στο πεδίο της Χρηματοοικονομικής, αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί η εξειδίκευση και κατάρτιση των σπουδαστών σε θέματα αποτίμησης χρεογράφων, χρηματοοικονομικών κινδύνων, άριστης διαχείρισης χαρτοφυλακίων, προβλέψεων, μερισματικής πολιτικής και άριστης χρηματοδοτικής δομής των επιχειρήσεων, ασύμμετρης πληροφορίας, ρύθμισης και αποτελεσματικότητας των χρηματαγορών.

β) Στο πεδίο της Τραπεζικής, το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάλυση και ποσοτικοποίηση των κινδύνων των πιστωτικών ιδρυμάτων, την πιστωτική τους πολιτική και την διαχείριση των χαρτοφυλακίων τους, το ρυθμιστικό τους πλαίσιο σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, την νομισματική πολιτική και την λειτουργία των κεντρικών τραπεζών, καθώς και την μακροπροληπτική πολιτική για κινδύνους ακραίων συνθηκών.

Και στα δυο παραπάνω πεδία, το πρόγραμμα προσφέρει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές, ώστε οι απόφοιτοι του προγράμματος να είναι πλήρως καταρτισμένοι.

Στόχοι του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: 1) η επιστημονική εκπαίδευση, εξειδίκευση και επαγγελματική κατάρτιση μεταπτυχιακών σπουδαστών, στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, 2) η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων σε επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των επιχειρήσεων, των χρηματοοικονομικών και τραπεζικών ιδρυμάτων.

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ.Π.Μ.Σ. στην ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ